Sastra Jawa

Program Digitalisasi Sastra Daerah

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Lambang Fonetis

Font lambang fonetis yang digunakan di situs web ini adalah fonetis Regular. Font ini melambangkan sistem fonetis yang dibakukan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, dan berlaku pada Bahasa Indonesia dan sejumlah bahasa daerah di Indonesia, termasuk bahasa Jawa.

Font fonetis Regular
FontHuruf LatinISO-8859TombolKeteranganContoh
aa97aVokal belakang hampar rendahSesuk esuk aku karo Ibu arep lunga menyang pasar.
Oô79OVokal belakang bulat tengah kendurTikus iku sawijining amô pari kang njengkelake.
ii105iVokal depan hampar tinggi tegangDina iki Ibu arep tindak menyang Semarang.
Ii73IVokal depan hampar tinggi kendurAnak pitik jenenge kuthuk.
uu117uVokal belakang bulat tinggi tegangBapak pikantuk ulem kagem benjing Setu.
Uu85UVokal belakang bulat tinggi kendurLawuh lan segane isih akeh, ayo yen padha arep imbuh anggone mangan.
eé101eVokal depan hampar tengah tegangSampun kekathahen ébah rumiyin, amargi panjenengan nembe gerah.
|ê124|Vokal tengah tinggiManuk emprit bisa mabur amarga anduweni êlar kiwa tengen.
Eè69EVokal depan hampar tengah kendurWoh arèn iku arane kolang-kaling.
oo111oVokal belakang bulat tengah tegangMengko bengi aku arep menyang Sriwedari mirsani wayang wong.
bb98bKonsonan bilabial hambat bersuaraGagea aba menyang bakule, panganan apa kang arep kotuku.
cc99cKonsonan alveolar afrikat tak bersuaraIng ngarep omahku lagi dipasang cagak listrik.
dd100dKonsonan dental hambat bersuaraKang dadi lurah ing desaku ora liya bulikku dhewe.
Ddh68DKonsonan alveolar hambat bersuaraBasa kramane dhadha yaiku jaja.
ff102fKonsonan labio-dental frikatif tak bersuaraZakat iku salah sijine katumrapake marang wong fakir.
gg103gKonsonan dorso velar hambat bersuaraSasampunipun rampung SMA, kula gadhah pepinginan nglajengaken kuliah.
hh104hKonsonan glotal frikatif bersuaraHawa ing Tawangmangu saben dinane adhem banget.
jj106jKonsonan palatal afrikat bersuaraNalika padhang bulan, bocah-bocah padha dolanan ing jaba.
kk107kKonsonan dorso velar hambat tak bersuaraKowe kabèh apa wis padha mangan?
?k63?Konsonan glotal hambat tak bersuaraWis telung dina iki laraku watuk durung mari-mari.
ll108lKonsonan dental lateral bersuaraAku ngiris brambang nganggo lading cilik.
mm109mKonsonan bilabial nasalSawise entuk mangsan, manuk elang kae mabur dhuwur.
nn110nKonsonan dental nasalBapak nate tindak Jakarta nitih sepedha motor piyambak.
Gng71GKonsonan dorso velar nasalYen arep ngabdi marang panggedhe iku kudu kanthi tumemen.
¥ny165¥Konsonan palatal nasalAmargi betah arta, kula badhe nyade motor gadhahan kula.
pp112pKonsonan bilabial hambat tak bersuaraUrip ing padesan iku nyenengake, durung akeh polusi.
rr114rKonsonan alveolar getarWong wadon kae aten-atenane rada angel.
ss115sKonsonan alveolar frikatif tak bersuaraKowe kudu sabar ngadhepi kadadean kang kaya mangkene iki.
tt116tKonsonan dental hambat tak bersuaraRong taun lumaku, wit blimbingku wis tuwuh gedhe lan ngrembaka.
ww119wKonsonan bilabial luncuranAku wani turu ijen sanadyan papan panggonane rada angker.
yy121yKonsonan palatal luncuranYayi pepujane pun kakang.
zz122zKonsonan alveolar frikatif bersuaraZakat minangka salah sijine rukun Islam.